Külföldi tartózkodás bejelentése Magyarországon

2013. március 1-től az ideiglenes külföldön tartózkodás bejelentése megszűnt.

1., Tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadása (lakcímbejelentés)

Az ügy rövid leírása

A Magyarország területén élő, a polgárok személyi adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI. törvény hatálya alá tartozó polgár köteles beköltözés vagy kiköltözés után három munkanapon belül lakóhelyének, illetve tartózkodási helyének címét nyilvántartásba vétel céljából bejelenteni. A polgárnak a lakcímét, illetve annak változását az új lakcíme szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál kell bejelentenie. A lakcímbejelentésről a járási hivatal hatósági igazolványt (lakcímigazolványt) állít ki. A lakcímigazolványt a jegyző vagy a járási hivatal kézbesíteni a bejelentést tevő részére (átvehető a jegyzőnél, a járási hivatalnál, illetve a lakóhelyre vagy tartózkodási helyre postázva). A 14. életévet betöltött kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is bejelentheti. A polgár tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését a lakóhelye szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál is bejelentheti. A polgár lakóhelyének megváltozását és tartózkodási helyének újabb tartózkodási hely létesítése nélküli megszüntetését az új lakóhely szerint illetékes jegyzőnél vagy bármely járási hivatalnál egyidejűleg is bejelentheti. A tartózkodási helyet - annak bejelentésétől számított öt éven belül - ismét be kell jelenteni. Az ismételt bejelentés hiányában az érintett tartózkodási helye e törvény erejénél fogva megszűnik.

Ki jogosult az eljárásra?

Magyarország területén élő magyar állampolgárok, a bevándorolt és a letelepedett jogállású, valamint a menekültként vagy oltalmazottként elismert személyek, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személyek (amennyiben a szabad mozgás és a három hónapot meghaladó tartózkodási jogukat Magyarország területén gyakorolják), a külföldön élő magyar állampolgárok.
A lakcímbejelentési kötelezettséget személyesen, illetve törvényes képviselő, vagy meghatalmazott útján lehet teljesíteni. Kivételek: több együtt költöző hozzátartozó esetében a bejelentést valamennyiükre vonatkozóan az egyik bejelentésre kötelezett is teljesítheti; kiskorú gyermek, illetve a cselekvőképességet kizáró gondnokság alá helyezett személy esetében szülő, illetve gondnok (törvényes képviselő), de a 14. életévét betöltött kiskorú gyermek tartózkodási helyét maga is bejelentheti; átmeneti gondozásban részesülő gyermek, utógondozói ellátásban részesülő fiatal felnőtt tekintetében a szállásadó; munkásszállón, mozgószálláson, vagy építkezési felvonulási lakóépületben lakó polgár tekintetében a szállásadónak minősülő személy (képviselője) is;

Milyen adatokat kell megadni?

Természetes személyazonosító adatok, állampolgárság, előző lakcím, új lakcím, bejelentés időpontja, (jogszabályban meghatározott kivétellel) a szállásadó neve, szállásadói minősége, lakcíme vagy székhelye és hozzájárulása.

Milyen iratok szükségesek?

Személyazonosság igazolására alkalmas érvényes okmány (személyazonosító igazolvány, vagy érvényes útlevél, vagy kártyaformátumú vezetői engedély) Ilyen okmány hiányában az adatok igazolására szolgál bevándorolt esetében a jogerős bevándorlási engedély, letelepedett jogállású polgár esetében az érvényes letelepedett jogállást igazoló okmánya, a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező személy esetében érvényes úti okmánya, menekült esetében a menekültkénti, az oltalmazott esetében az oltalmazottkénti elismerésről rendelkező jogerős határozat. A lakcím valódiságát hitelt érdemlően igazoló irat (gyakorlat alapján) (magántulajdon esetén adásvételi szerződés vagy tulajdoni lap, jogerős hagyaték átadó végzés, önkormányzati lakás esetén lakásbérleti szerződés vagy bérbeadói hozzájárulás). Kitöltött lakcímbejelentő lap, melyet a szállásadónak és a bejelentésre kötelezettnek saját kezűleg alá kell írnia (nincs szükség a szállásadó általi hozzájárulásra, ha a bejelentkező olyan érvényes teljes bizonyító erejű magánokirattal, vagy közokirattal rendelkezik, amely a lakás használatára feljogosítja, vagy ha a szállásadó a lakcímbejelentéshez elektronikus kapcsolattartás útján előzetesen hozzájárult). Korábbi lakcímigazolvány, amennyiben rendelkezik vele. Amennyiben meghatalmazott jár el, a fentieken kívül a meghatalmazott személyi okmányai (személyi igazolvány, lakcímigazolvány), meghatalmazás az ügyintézésre vonatkozóan, valamint a kérelmező által kitöltött és saját kezűleg aláírt kérelem. Közös tulajdon esetén a tulajdonostársak hozzájárulását a lakcímbejelentés során eljáró szállásadó írábeli nyilatkozatával igazolja.

Milyen költségei vannak az eljárásnak?

A bejelentés illetékmentes

Hol intézhetem el?

Jegyző és a fővárosi és megyei kormányhivatal járási (fővárosi kerületi) hivatala - a továbbiakban: járási hivatal

Ügyintézés határideje

A tartózkodási hely címének, megváltoztatásának, megszüntetésének, megújításának a bejelentése és nyilvántartásba vétele, valamint a személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolvány kiadásának ügyintézési határideje - ha a hatóság rendelkezésére álló adatok alapján a tényállás tisztázott - 8 nap, egyéb esetekben 21 nap.

 A külföldön élő magyar állampolgár nyilvántartási ügyében az ügyintézési határidő  30 nap.

Forrás és bővebb információ: http://kormanyablak.hu/hu/feladatkorok/6/OKMIR00104 

 

2., Kijelentkezés a magyar Egészségbiztosítótól

Aki más EGT tagállamban, Svájcban, nemzetközi szervezetnél, vagy olyan államban szerez egészségbiztosítási jogosultságot, amellyel az ellátások biztosítására nemzetközi egyezményünk van, annak az egészségbiztosítási ellátásra szerzett jogosultságát be kell jelenteni az egészségbiztosítóhoz. 

Jelen tájékoztatónkból megismerheti, hogy az EGT tagállamban, Svájcban, nemzetközi szervezetnél, valamint egyezményes tagállamban való munkavégzés ideje alatt hogyan alakul az egészségbiztosítási jogviszonya, illetve annak igazolása. 

Felhívjuk figyelmét, hogy bejelentése alapján arra az időtartamra, amely alatt más EGT tagállamban, Svájcban, egyezményes államban, továbbá nemzetközi szervezetnél biztosított, a Társadalombiztosítási Azonosító Jele (a továbbiakban: TAJ száma) ideiglenesen érvénytelenítésre kerül. 

A magyar biztosítás alapján kiállított Európai Egészségbiztosítási Kártyát (továbbiakban: EU kártya) vissza kell küldeni, mert az ellátásra jogosultságát a külföldi biztosítása szerinti tagállam által kiállított EU kártyával igazolhatja.

Ki és hol köteles a külföldön létrejött/megszűnt biztosítását bejelenteni?
A más EU (EGT) tagállamban, Svájcban, ún. egyezményes országban, illetve a saját biztosítási rendszerrel rendelkező nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött biztosítást és annak megszűnését is 15 napon belül be kell jelenteni az egészségbiztosítónak. 

Ez alapján tehát bejelentési kötelezettsége van:

  • az EGT tagállamokban és Svájcban egészségbiztosítással, Magyarországon TAJ számmal rendelkező személyeknek;
  • a Magyarországgal szociális biztonsági egyezményt kötött államokban egészségbiztosítással, Magyarországon TAJ számmal rendelkező személyeknek,
  • nemzetközi szervezet szociális biztonsági rendszerében létrejött egészségbiztosítási jogviszonnyal rendelkező magyar állampolgároknak.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a fentiek szerinti külföldi biztosítás létrejöttét követően annak megszűnését is be kell jelenteni, mert a külföldi biztosítás megszűnését követően majd a magyarországi egészségbiztosítási jogviszonyt kell rendezni. 

Fontos, hogy a külföldi biztosítási jogviszony megszűnésének bejelentésekor a külföldi biztosító vagy a nemzetközi szervezet által kiadott EU-s formanyomtatványt vagy a biztosítási időszakról szóló egyéb igazolást is csatolni kell a bejelentéshez.

A bejelentési kötelezettség a lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnál személyesen vagy postai úton, továbbá, amennyiben rendelkezik ügyfélkapu regisztrációval, úgy ügyfélkapun keresztül teljesíthető. Amennyiben az elektronikus nyomtatványok valamelyikét meghatalmazottként/képviselőként kívánja benyújtani, a meghatalmazotti jogosultságát regisztrálnia kell, ezért ha nem rendelkezik az egészségbiztosítási szervnél bejegyzett meghatalmazotti/képviseleti jogosultsággal kérjük, a kérelem elektronikus benyújtása előtt szíveskedjék meghatalmazotti/képviseleti jogosultságát nyilvántartásba vetetni a „Regisztrációs lap” kormányhivatalhoz történő benyújtásával. 

A kormányhivatalokról bővebb tájékoztatást a kormányhivatalok honlapján találhat.

A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal (egészségbiztosítási pénztári feladatait ellátó osztály) elérhetőségének megadásához kérem,adja meg lakóhelyének, vagy a tartózkodási helyének irányítószámát:

Hogyan lehet a bejelentést megtenni? 

Bejelentéshez szükséges nyomtatványok.
A bejelentés erre a célra rendszeresített formanyomtatványon (EGTsaját) tehető meg, amely elérhető a fővárosi/megyei kormányhivatalok ügyfélszolgálatain, valamint letöltheti az OEP honlapjáról (EGTsaját) is.

Mennyi az ügyintézési határidő?
A külföldi biztosítási jogviszonnyal kapcsolatos bejelentésre az általános ügyintézési idő, azaz 21 nap irányadó. Amennyiben a bejelentéshez az összes szükséges dokumentum hiánytalanul benyújtásra került, ún. sommás eljárás keretében azonnal, de legkésőbb 8 napon belül rögzítik a bejelentést.
Amennyiben a bejelentést hiányosan nyújtják be, a hiányzó adat vagy dokumentum pótlása szükséges, amely meghosszabbítja az ügyintézés időtartalmát.

Meddig kell a bejelentés megtenni? Milyen következményekkel jár a bejelentés késedelme vagy elmulasztása?

A bejelentést a külföldön létrejött biztosítási jogviszony létrejöttétől, illetve annak megszűnésétől számított 15 napon belül kell megtenni. 

Felhívjuk a figyelmét, hogy a bejelentés késedelme, elmulasztása, vagy a nem megfelelő bejelentés 10.000,- Ft-tól 100.000,- Ft-ig terjedő mulasztási bírság kiszabását vonhatja maga után!

Mi történik a bejelentés megtételét követően?
A külföldön létrejött biztosítási jogviszony bejelentését követően a fővárosi/megyei kormányhivatal egészségbiztosítási pénztári feladatkörében, kivételes esetben az Országos Egészségbiztosítási Pénztár intézkedik a TAJ szám ideiglenes érvénytelenítéséről. Ez azt jelenti, hogy amennyiben a bejelentés teljesítését követően jogviszony-ellenőrzésre kerülne sor, úgy az OEP rendszere „kék lámpa” jelzést fog mutatni. 

A TAJ szám érvénytelenítéséről a kormányhivatal értesítő levelet küld az ügyfél magyarországi lakó/tartózkodási helyére vagy levelezési címére.

Annak, aki bejelentette, hogy a fentiek szerint külföldön szerzett jogosultságot egészségbiztosítási ellátásra, már nem a magyar biztosítása alapján jár az ellátás, ezért felhívjuk a figyelmét, hogy a korábban – a magyar biztosítása igazolására – kiadott Európai Uniós kártya a TAJ szám érvénytelenítését követően nem használható. A magyar biztosítás alapján kiállított EU kártyát vissza kell küldeni a lakóhely szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatalnak (egészségbiztosítási pénztári feladatait ellátó osztály), ahogy azt a kártya átvételekor írásban vállalta. A lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal (egészségbiztosítási pénztári feladatait ellátó osztály) elérhetőségének megadásához kérem, adja meg lakóhelye irányítószámát:

Van-e lehetőség egészségügyi ellátás igénybevételére Magyarországon a bejelentés megtételét követően?

  • EGT tagállamban létrejött biztosítás esetén

Amennyiben EU (vagy EGT) tagállamban jött létre a biztosítása, és rendelkezik az illetékes külföldi biztosító által kiállított Európai Egészségbiztosítási kártyával vagy az azt helyettesítő nyomtatvánnyal, úgy jogosult az orvosilag szükséges egészségügyi ellátás magyarországi igénybevételére. Az orvosilag szükséges ellátásokat az egyenlő elbánás elve szerint ugyanolyan feltételekkel veheti igénybe, mint a Magyarországon biztosított személyek.
Ezzel kapcsolatban további információt talál az Ellátás Külföldön/Gyakran ismételt kérdések rovatunk  2. és 13. pontjában.

  • Saját biztosítási rendszerrel rendelkező nemzetközi szervezettel létrejött biztosítás esetén

Arra a TAJ számmal rendelkező magyar állampolgárra, aki saját biztosítási rendszerrel rendelkező nemzetközi szerv foglalkoztatottja, a magyar jogszabályok szerinti biztosítás nem terjed ki. Erre tekintettel az adott nemzetközi szervezet különálló egészségbiztosítási rendszerében fennálló biztosítása idején kizárólag e biztosítása terhére, vagy térítés ellenében veheti igénybe Magyarországon az egészségügyi szolgáltatásokat.
Amennyiben a magyarországi egészségbiztosítás terhére kíván egészségügyi szolgáltatást igénybe venni, megállapodást köthet a lakóhelye szerinti kormányhivatallal. A lakóhelye szerint illetékes fővárosi/megyei kormányhivatal (egészségbiztosítási pénztári feladatait ellátó osztály)  elérhetőségének megadásához kérem, adja meg lakóhelye irányítószámát:

Nyomtatványok:

Forrás: Országos Egészségbiztosítási Pénztár

3., Bejelentés a NAV-nál.
A NAV-nak csak akkor tartozunk bejelentési kötelezettséggel, ha korábban bejelentkeztünk járulékfizetésre, és ez a kötelezettségünk a külföldre költözéssel összefüggésben megszűnik.

Érdemes szem előtt tartani azt, hogy az adóhatóság az egészségügyi szolgáltatásra való jogosultságának tisztázásával kapcsolatos eljárás során a magyarországi lakcímünkre fogja küldeni a “felszólító levelet”, amelyet akkor is kézbesítettnek fognak tekinteni, ha “nem kereste” jelzéssel érkezik vissza a hivatalhoz.